Menu
Your Cart

Гаранционни условия

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

За всеки закупен продукт трябва да получите гаранционна карта, в която е отбелязан неговия гаранционен срок. Гаранцията важи само в случай, че клиентът стриктно е спазвал Инструкциите за експлоатация и условията, отбелязани в нея, както и за добросъвестно ползване на продукта. Гаранционният срок на всеки продукт е както следва:

Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на продукта.

Гаранцията важи само при правилна експлоатация на изделието, използването му по предназначение и при спазване на инструкциите за разопаковане и грижа за матрака (топ матрака, основата), описани в настоящата гаранционна карта.

Дулотек ЕООД не поема отговорности за препоръки към физическо и здравословно състояние на потребителя.

Гаранцията важи само за домашна употреба на продукта и не е приложима за хотели и други туристически обекти или места за настаняване. За тях важи законовата гаранция от 2 години, но не и удължената търговска гаранция.

Гаранцията покрива:

1. Несъответствия в размерите на закупения матрак (топ матрак, основа), надвишаващи отклонение ±2 см по ширина, дължина или дебелина;

2. Различие на закупения продукт с отбелязания на етикета;

3. Проява на дефект поради некачествена изработка или материал, изразяващ се в необратима деформация на ядрото на матрака (топ матрака) повече от 3 см от прекараната права външна линия на изделието;

4. Проява на дефект в пружинния пакет на матрака – разхлабване, счупване или видимо изпъкване;

5. Проява на дефект при дървените елементи на матрака (основата) поради некачествена изработка или материал.

Гаранцията не покрива:

1. Повреди (протривания и разкъсвания), предизвикани от небрежено преместване, съхраняване, разглобяване, механични натоварвания или пренатоварване;

2. Дефекти, причинени от неправилно използване и/или поправка от потребителя или трети лица; 

3. Поява на мухъл и плесен по продукта поради неестествени условия на влажност, а също така поява на мухъл и плесен 30 дни след закупуване на продукта;

4. Петна от замърсяване или изгаряне;

5. Предпочитания за усещане за мекота и твърдост;

6. Експлоатационна деформация или захабяване на текстила (скъсани конци на капитонажа, петна по текстила, изместване на борда и др.);

7. Естествена промяна в степента на твърдост в резултат на експлоатация на продукта в рамките на гаранционния период;

8. Гаранцията не важи, когато продукта не е в добро хигиенно състояние или има физически несъответствия в резултат от неправилна употреба на продукта;

9. Матрак (топ матрак, основа) с грешен модел или размер по вина на клиента не подлежи на подмяна;

10. Щети по време на покупка за продукти, отворени след повече от 30 дни, считано от датата на покупката. 11. Разминаване в размера на подматрачната рамка с отклонение до +/- 2 см


НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Платформа за ОРС

Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим вашето сърфиране и функционалността на нашия сайт. Privacy Policy.